شرکت ارتباط سازان فرزانه دارای پروانه شماره 111-68 جهت عرضه خدمات ورود – خرید و فروش تجهیزات رادیویی مطابق دستورالعمل اجرایی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همچنین دارای پروانه واردات و فروش تحت نظارت سازمان انرژی اتمی – نظارت بر اشعه های  غیر یونساز می باشد.